รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565


Reviews

  • Total Score 0%

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 7 มกราคม 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดรับรอบแฟ้มสะสมผลงานจำนวน 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
หมายเหตุ รับผู้ที่มีความบกพร่องด้านหู ตา สติปัญญา ร่างกาย และพิการซ้ำซ้อน
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครและการสอบวัดทักษะภาคปฏิบัติ
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4-5 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา) หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)
2. แฟ้มประวัติส่วนตัว หรือแพ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาไม่เกิน 10 หน้า

User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *