Author Archive: admin

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 18.00 – 2 […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Leadership in the Next Normal ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภั […]
ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
เปิดธุรกิจใหม่ของนางสาวชลธิชา

เปิดธุรกิจใหม่ของนางสาวชลธิชา

สร้างธุรกิจใหม่ไปด้วยกันกับการเป็นขายโมเดลคร้้งแรกของชั […]
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการใช […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดการอบร […]